Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów BIAŁA24 (zwanych dalej „Serwisami”)  oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Przedsiębiorstwo Kreatywne, plac Wolności 2, 21-500 Biała Podlaska (zwana dalej „BIAŁA24”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

II.GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ BIAŁA24

Administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest Przedsiębiorstwo Kreatywne, plac Wolności 2, 21-500 Biała Podlaska. BIAŁA24 przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. BIAŁA24 zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisach, korzystania z niektórych usług, otrzymywania newslettera itp.

W trakcie rejestracji BIAŁA24 poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione. W celu dokonania rejestracji w Serwisach Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych:

 • Imienia lub pseudonimu (nick),
 • Adresu e-mail,
 • Hasła.

Dodatkowo, BIAŁA24 gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi Systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

W przypadku logowania się do konta BIAŁA24 za pośrednictwem innej platformy -weryfikującej i uwierzytelniającej Użytkownika BIAŁA24 otrzymuje te dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook, Google czy Twitter. Otrzymujemy od nich takie dane: adres e-Mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

 • dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,
 • prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,
 • informowania o treściach i usługach BIAŁA24 oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z BIAŁA24,
 • udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi BIAŁA24, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od BIAŁA24,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w BIAŁA24,
 • zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 • dochodzenie roszczeńW zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług BIAŁA24, przekazywania informacji na temat innych usług BIAŁA24, a także dostarczania w Serwisach spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam BIAŁA24 oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes BIAŁA24. W interesie BIAŁA24 jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w Serwisach reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników możliwia natomiast BIAŁA24 pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie.

Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera od BIAŁA24 poprzez swoje konto w Serwisach. Newsletter może zawierać treści dostosowane do zainteresowań Użytkownika, w oparciu o jego aktywność i przeglądane treści w Serwisach. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez zmianę ustawień w koncie Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez BIAŁA24 może być również konieczność zrealizowania umów zawartych z Użytkownikiem, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów a także korzysta z innych usług BIAŁA24.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH BIAŁA24

Co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których BIAŁA24 posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez BIAŁA24. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta BIAŁA24 w celu

dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach BIAŁA24 zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.

BIAŁA24 może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez BIAŁA24 w ramach Serwisów.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych: Na wniosek Użytkownika BIAŁA24 potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał BIAŁA24 poprzez konto Użytkownika w Serwisach.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od BIAŁA24 ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of BIAŁA24 usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez BIAŁA24 (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez BIAŁA24.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od BIAŁA24 czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zarządać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania BIAŁA24 nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.
 5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych: W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez BIAŁA24 w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez BIAŁA24 jego danych osobowych, kiedy:
 • BIAŁA24 przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nad rzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
 • Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
 • Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

BIAŁA24 przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez BIAŁA24 roszczeń w stosunku do Użytkowników.

VII. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisów do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są

administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów -nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

BIAŁA24 informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z BIAŁA24,

w celu wyświetlania reklam w Serwisach mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

BIAŁA24 korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”. Serwisy wykorzystują także usługę stron trzecich, dzięki której BIAŁA24 uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw,

korzystając z mail [email protected]

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

VIII. WYKORZYSTANIE „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

Marketing prowadzony w ramach Serwisu internetowego pozwala nam oferować nasze usługi za darmo. BIAŁA24 jak i inni reklamodawcy może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” BIAŁA24 orazinnych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Serwisów reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w serwisach oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Serwisach.

ZARZĄDZANIE OTWARTYMI SESJAMI – ZAZNACZENIE FUNKCJI „NIE WYLOGOWUJ MNIE”

Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „Nie wylogowuj mnie”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na Urządzenie użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Użytkownik odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się niezaznaczanie opcji „nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z usługi. Należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji „Nie wylogowuj mnie” nie jest tożsame z funkcjonalnością oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu. Po zastosowaniu opcji „Nie wylogowuj mnie” zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś zapamiętywane hasła dostępu, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze z punktu widzenia Użytkownika, ponieważ daje możliwość zdalnego zamykania otwartych sesji.

LOGI DOSTĘPOWE

W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, BIAŁA24 może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi Konto BIAŁA24, a w przypadku osób niezalogowanych, do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

XI.ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest BIAŁA24. BIAŁA24 nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest BIAŁA24. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

XII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. BIAŁA24 zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi BIAŁA24 oferowane w ramach Serwisów skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym BIAŁA24 nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

XIV. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce Serwisów administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

XV. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Pytania, wnioski uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez BIAŁA24 należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:

[email protected] albo [email protected], lub pisemnie na adres: BIAŁA24, plac Wolności 2, 21-500 Biała Podlaska.

W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez BIAŁA24 lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.